Αρχική Το Τμήμα Συνέλευση

Η Συνέλευση αποτελεί διοικητικό όργανο του Τμήματος που μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.