Αρχική Διιδρυματικά ΠΜΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) και Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μετά από Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα διευθύνεται από Τριμελές Συντονιστικό Όργανο (δύο μέλη από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ένα μέλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών) το οποίο έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα και διαδικασίες που δεν προβλέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Το ΚΠΜΣ είναι εξ ολοκλήρου πιστοποιημένο το 2022 από την Εθνική Αρχή της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ) και απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (120 ECTS) ο οποίος αναγνωρίζεται αυτομάτως στην Ελλάδα και την Κύπρο (χωρίς ΔΟΑΤΑΠ). Ο τίτλος αυτός εντάσσεται σε αυτούς που συμπεριλαμβάνονται επίσημα στους τίτλους που αποδίδουν συνάφεια με την Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση και έχει επίσημα αναγνωρισμένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 1327, 26/2/2024). Επισπεύδον Ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο έχει την διοικητική στήριξη του Προγράμματος (πλην ενεργειών που σχετίζονται αποκλειστικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών) και την ακαδημαϊκή ευθύνη των μαθημάτων τα οποία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα του διετούς Προγράμματος. Με απόφαση του Τριμελούς Οργάνου ως Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος λογίζονται τα σχετικά κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως επισπεύδοντος Ιδρύματος.

Διαπολιτισμική Πρακτική Άσκηση
Το ΤΕΕΑΠΗ κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών του ΚΠΜΣ έχει την ευθύνη υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (με Επιστημονική Υπεύθυνη/ Επόπτρια Πρακτικής Άσκησης, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη). Η Πρακτική Άσκηση (30 ECTS) υλοποιείται με βάση τον «Οδηγό και Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης», ο οποίος επικαιροποιείται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και ρυθμίζει κάθε διαδικασία για την υλοποίηση και την λειτουργία της άσκησης των φοιτητών/τριών.Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση ακολουθεί την Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΕΑΠΗ.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται δια ζώσης, σε ολόκληρο το δίκτυο των φορέων που αξιοποιούν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης, ενώ το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη οργανισμών και ΜΚΟ.

Οι φορείς Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διοργανώνονται επιμορφωτικές ημερίδες, συνέδρια και άλλες δράσεις με στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών προοπτικών σταδιοδρομίας των φοιτητών/τριών και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές - Φυλλάδιο Προγράμματος