Ελληνικά περιοδικά
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Τεύχος
2023 Κακαβάς, Κ, Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ειρ., Κόμης, Β. Η έννοια της γωνίας στα σχολικά εγχειρίδια του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείο 98-99
2023 Πολίτης Δ. Ζωρζ Σαρή και Άλκη Ζέη: Παράλληλες ζωές, ομόρροπες αφηγήσεις
2022 Τζώτζου Μ., Πούλου Μ., Καραλής Θ., Υφαντή Α. Κριτική αναζήτηση ενός σύγχρονου ‘ολιστικού-μετασχηματιστικού’ μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα 8
2022 Στάθης Μπάλιας, Γ. Μπέστιας. Το πανεπιστήμιο ανάμεσα στην οικονομία και τη δημοκρατία: μια κριτική προσέγγιση του νεοφιλευθεροποιημένου πανεπιστημίου και o ρόλος της ηγεσίας στον εκδημοκρατισμό του, 27-28
2022 Δάβου, Ε. & Ράικου, Ν. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση και ο ρόλος τους στη διδακτική προσέγγιση και στις σχέσεις τους με τους μαθητές. Η περίπτωση εκπαιδευτικών ορεινών και περιφερειακών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ηλείας 10
2022 Φούκα Αδαμαντία, Μπάλιας Ευστάθιος Στάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Αττικής για το δικαίωμα στην ενιαία εκπαίδευση παιδιών με Ε.Ε.Α. 96,
2022 Τζώτζου, M., Πούλου, Μ., Καραλής, Θ., Υφαντή, Α.Α. Μία ‘οικοσυστημική’ θεώρηση των αναδυόμενων προκλήσεων στη σχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα – η περίπτωση του ελληνικού δημόσιου σχολείου. 11
2022 Φωτόπουλου, Β. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και θεωρήσεις στην επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού 181, σσ. 109-119
2021 Σωτηρόπουλος, Λ. Η Αίσθηση του Κεντήματος
2021 Γκανά, Ο., Σωτηρόπουλος, Λ. Το έθιμο της "Φρούτουλας" στη Μαλεσίνα και η διαδικασία εκμάθησής του
2021 Ασημακόπουλος Γ., Καραλής Θ., Ράικου, Ν. Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας στη διά βίου εκπαίδευση 9
2021 Καμπεζά, Μ. Βιβλιοπαρουσίαση: Παπανδρέου, Μ. (2020). Συμμετοχική μάθηση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Κατανοώντας τις γλώσσες των παιδιών και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες μάθησης και έρευνας. 7
2021 Καμπεζά Μ. Η συνθετότητα στην έκφραση και επικοινωνία: Εισαγωγικό σημείωμα. 18
2021 Βεργίδου, A.Δ. και Υφαντή, Α.Α. Εκφράσεις ηγεσίας στο έργο των διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια εμπειρική μελέτη. 177
2021 Τσίρμπα, Χ. & Στελλάκης, Ν. Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών για τις προσδοκίες των γονέων από το νηπιαγωγείο σε σχέση με το γραμματισμό. 18
2020 Καραλής, Θ., Κεδράκα, Κ., Ράικου, Ν. & Καλτσίδης, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην εποχή της COVID-19: Απόψεις και συναισθήματα φοιτητών γύρω από την μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία 48
2020 Καμπεζά, Μ. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Αναδεικνύοντας τη σημασία της προαξιολόγησης και τη σύνδεσή της με διαδικασίες ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών 6
2020 Κατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ανασκοπώντας το ηγετικό παράδειγμα για τη βελτίωση του σχολείου. 70,
2020 Παπαδημητρίου, Κ. & Στελλάκης, Ν. Πρώτος γραμματισμός και αγόρια: Τα βιβλία πληροφοριών 17
2020 Αποστόλου, Ζ. & Στελλάκης, Ν. Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία 9
2019 Ρήγα, Β., & Παρούση, Α. Οι παραστασιακές σπουδές στην Αμερική. Διαφαινόμενες προεκτάσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 20
2019 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α. Α. Εκπαιδευτικές πολιτικές για το ρόλο του διευθυντή σχολείου στη σχολική βελτίωση στην Ελλάδα 170
2019 Βεργίδου, Α., & Υφαντή, Α.Α. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Η αναπαραγωγή της κουλτούρας τους και τα καινοτομικά τους στοιχεία 36
2019 Καραλής, Θ. Peter Jarvis: Όψεις μίας διαδρομής 45
2019 Φωτοπούλου, Β. Επαγγελματική ταυτότητα σε σχηματισμό: Προπτυχιακοί φοιτητές αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους ως εκπαιδευτικό 3, σσ. 211-232