Αρχική Διδακτορικές Σπουδές Γενικά για το ΠΔΣ


Οι Διδακτορικές Σπουδές στο ΤΕΕΑΠΗ αποσκοπούν στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην επιστημονική πρόοδο.

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και σε περιοχές των πεδίων αυτών που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του.

Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε απονομή Διδακτορικού Διπλώματος μετά την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής.