Αρχική Διδακτορικές Σπουδές Εισαγωγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή υποψήφιων Διδακτόρων στο ΠΔΣ του ΤΕΕΑΠΗ γίνεται δύο φορές ετησίως. Η Πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιότητας και τη διαδικασία εισαγωγής και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Υποψήφιοι
Υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΠΔΣ μπορούν να υποβάλλουν (α) κάτοχοι Πτυχίου και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή από ομοταγές αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής, και (β) κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Φάκελος υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή στο ΠΔΣ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν απαραιτήτως την αίτηση, καθώς και οι τρόποι υποβολής τους, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό ΠΔΣ. Σε αυτά περιλαμβάνεται προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής και επιστολή πρόθεσης επίβλεψης από μέλος του Τμήματος με δικαίωμα επίβλεψης.

Αξιολόγηση φακέλου
Η αξιολόγηση κάθε φακέλου γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εξετάζει τον φάκελο, καλεί τον υποψήφιο ή την υποψήφια σε συνέντευξη, και εισηγείται στη Συνέλευση την εισαγωγή ή μη εισαγωγή του/της στο ΠΔΣ.

Εγγραφή
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που εισάγονται στο ΠΔΣ πρέπει να εγγράφονται μέσα σε 20 ημέρες από την εισαγωγή τους και να ανανεώνουν την εγγραφή τους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ