Αρχική Διδακτορικές Σπουδές Φοίτηση

Γενικά
Κατά τη φοίτησή τους στο ΠΔΣ, οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οφείλουν:
• να συνεργάζονται με τον Επιβλέποντα ή την Επιβλέπουσά τους και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή,
• να αναφέρουν την ετήσια πρόοδό τους,
• να είναι ενεργά μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
• να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του Τμήματος, και
• να ολοκληρώσουν και να υποστηρίξουν τη Διδακτορική τους Διατριβή.
Επίσης, οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες θα πρέπει να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο από τον Επιβλέποντα ή την Επιβλέπουσά τους.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε υποψήφιου/ας Διδάκτορα περιλαμβάνει τον Επιβλέποντα ή την Επιβλέπουσά τους και δύο ακόμα μέλη με αντικείμενο ή έργο συναφές με τη Διατριβή. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και είναι επιφορτισμένη με την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου του υποψήφιου ή της υποψήφιας Διδάκτορα σε όλη τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών. Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί το σημείο έναρξης του χρόνου εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Χρόνος Διδακτορικών Σπουδών
Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και ο μέγιστος έξι. Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες μπορούν να ζητήσουν μία φορά αναστολή των σπουδών τους για δύο το πολύ έτη.

Εκθέσεις Προόδου
Οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως μία Έκθεση Προόδου της Διδακτορικής Διατριβής κάθε χρόνο και την παρουσιάζουν προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Συνέδρια και δημοσιεύσεις
Οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια. Επιπλέουν, οφείλουν να δημοσιεύουν σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, σε συλλογικούς τόμους ή επιστημονικά περιοδικά.

Επικουρικό έργο
Οι υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οφείλουν να αναλαμβάνουν επικουρικό έργο όσον αφορά εξετάσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια και άλλα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Όταν ο υποψήφιος ή η υποψήφια Διδάκτορας ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής, υποβάλλει αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Μετά την έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή περιλαμβάνει τα μέλη της Τριμελούς και τέσσερα ακόμα μέλη με αντικείμενο ή έργο συναφές με τη Διατριβή. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια Διδάκτορας υποστηρίζει δημόσια τη Διδακτορική Διατριβή ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή κρίνει τη Διατριβή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και τελικά τη χαρακτηρίζει ως επιτυχή ή ανεπιτυχή.

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο υποψήφιος ή η υποψήφια Διδάκτορας υποβάλλει στη γραμματεία τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στον Κανονισμό ΠΔΣ και η Συνέλευση του Τμήματος προχωρά σε αναγόρευση του/της σε Διδάκτορα. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος, ακολουθούν τα Πρότυπα των σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ