Αρχική ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικά
Οι φοιτητές και φοιτήτριες κάθε ειδίκευσης του ΠΜΣ πρέπει:
- να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά εννέα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 10 ΠΜ/ECTS,
- να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη Διπλωματική τους Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ/ECTS,
- να συμμετέχουν σε ερευνητικά σεμινάρια και διαλέξεις από προσκεκλημένους/ες ομιλητές και ομιλήτριες, και τέλος
- να βοηθούν σε δραστηριότητες του Τμήματος, όπως εξετάσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια και άλλα.

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών
Τα εννέα μαθήματα του Προγράμματος κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ η Διπλωματική Εργασία σχεδιάζεται στο 3ο εξάμηνο και εκπονείται στο 4ο. Πιο συγκεκριμένα:
- Εξάμηνο 1: τρία μαθήματα (ένα υποχρεωτικό, δύο επιλογής)
- Εξάμηνο 2: τρία μαθήματα (ένα υποχρεωτικό, δύο επιλογής)
- Εξάμηνο 3: τρία μαθήματα (ένα υποχρεωτικό, δύο επιλογής)
- Εξάμηνο 4: Διπλωματική Εργασία
Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται το πολύ δύο απουσίες ανά μάθημα.
Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών (π.χ. εξετάσεις, εργασίες) μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μάθημα.

Μαθήματα
Τα μαθήματα και οι πληροφορίες σε σχέση με αυτά βρίσκονται εδώ.

Διπλωματική Εργασία
Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται ατομικά και επιβλέπεται από μέλος του Τμήματος με δικαίωμα επίβλεψης. Όταν οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ ολοκληρώσουν τη Διπλωματική τους Εργασία, πρέπει να την υποβάλουν και να την υποστηρίξουν σε δημόσια προφορική εξέταση από μία Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελείται από τον Επιβλέποντα ή την Επιβλέπουσα της Εργασίας και δύο ακόμα μέλη με σχετικά επιστημονικά πεδία.

Χρόνος φοίτησης
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο μέγιστος έξι. Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης του ΠΜΣ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν αναστολή φοίτησης για δύο το πολύ εξάμηνα.

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, με την ειδίκευση στην οποία είχαν εισαχθεί. Τα Διπλώματα του Προγράμματος απονέμονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, ταυτόχρονα με τα Διπλώματα όλων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου.

Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Το ΔΜΣ του Προγράμματος έχει θέση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 2580/26-06-2020, τ.Β’).

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ