Αρχική Διιδρυματικά ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) και Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μετά από Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Το ΚΠΜΣ είναι εξ ολοκλήρου πιστοποιημένο δυο φορές (2017 και 2022) από την Εθνική Αρχή της Κύπρου.

Επισπεύδον Ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη των μαθημάτων τα οποία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα του διετούς Προγράμματος. Το ΤΕΕΑΠΗ κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών του ΚΠΜΣ υλοποιεί το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται δια ζώσης, σε δημόσιες σχολικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και άλλες δομές στήριξης.

Η διοικητική στήριξη του Προγράμματος υλοποιείται εξ ολοκλήρου από τη Λευκωσία πλην ενεργειών που σχετίζονται αποκλειστικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πρόγραμμα διευθύνεται από Τριμελές Συντονιστικό Όργανο (δύο μέλη από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ένα μέλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών) το οποίο έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα και διαδικασίες που δεν προβλέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Με απόφαση του Τριμελούς Οργάνου ως Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος λογίζονται τα σχετικά κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως επισπεύδοντος Ιδρύματος.

Το ΚΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος αναγνωρίζεται αυτομάτως στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο τίτλος αυτός εντάσσεται σε αυτούς που συμπεριλαμβάνονται επίσημα στους τίτλους που αποδίδουν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και έχει επίσημα αναγνωρισμένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Για την Πρακτική Άσκηση της οποίας την ευθύνη έχει το ΤΕΕΑΠΗ έχει συνταχθεί, και βελτιώνεται/ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο «Οδηγός και Κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης» στον οποίον ρυθμίζεται κάθε διαδικασία για την υλοποίηση και την λειτουργία της άσκησης των φοιτητών/τριών.