Αρχική ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ΠΜΣ του ΤΕΕΑΠΗ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» γίνεται κάθε δύο χρόνια. Η Πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιότητας και τη διαδικασία εισαγωγής και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Υποψήφιοι
Υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  (β) πτυχιούχοι Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, και (γ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό ΠΜΣ.

Φάκελος υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή σε μία από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν απαραιτήτως την αίτηση, καθώς και οι τρόποι υποβολής τους, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό ΠΜΣ.

Εισαγωγικές εξετάσεις & συνεντεύξεις
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πάρουν μέρος στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η ημερομηνία της εξέτασης ανακοινώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η εξεταστέα ύλη αναρτάται έγκαιρα στον ιστότοπο του Τμήματος. Εφόσον περάσουν επιτυχώς τη γραπτή εξέταση, οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε προφορική συνέντευξη. Η τελική επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό ΠΜΣ.

Εγγραφή
Οι εισακτέοι και οι εισακτέες φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να εγγράφονται στο Πρόγραμμα μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ