Αρχική ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" Γενικά για το ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης»

Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του ΤΕΕΑΠΗ έχει ως στόχο να προσφέρει δωρεάν μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να συμβάλλει στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε ένα από τα εξής πεδία:

  1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Οι φοιτητές/τριες αυτής της ειδίκευσης μελετούν σε βάθος θεωρητικά ζητήματα της σύγχρονης Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, εξειδικευμένα θέματα Διδακτικής της Βιολογίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και σχετικά θέματα Παιδαγωγικής, Επιστημολογίας και Ψυχολογίας. Επίσης, εκπονούν έρευνα που αφορά τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

  2. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση: Οι φοιτητές/τριες αυτής της ειδίκευσης μελετούν σε βάθος θεωρητικά ζητήματα που αναδύονται στο πλαίσιο των Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και τη σχέση των ζητημάτων αυτών με τη σύγχρονη εκπαίδευση. Επίσης, εκπονούν έρευνα που αφορά τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Θεωρίας, των Εκπαιδευτικών Πρακτικών και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

  3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση: Οι φοιτητές/τριες αυτής της ειδίκευσης μελετούν σε βάθος τη γλώσσα, τις τέχνες και τον πολιτισμό ως κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα και ως πρακτικές που σχετίζονται στενά με την εκπαίδευση. Επίσης, εκπονούν έρευνα που αφορά τα επιστημονικά πεδία της Γλωσσολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, του Γραμματισμού, της Ανθρωπολογίας, της Αισθητικής Θεωρίας και της Τέχνης στην εκπαίδευση.

Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» βρίσκεται εδώ.

Η πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του ΠΜΣ βρίσκεται εδώ.