Αρχική Το Τμήμα Διασφάλιση Ποιότητας


Διασφάλιση Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) ενημερώνει και εποπτεύει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τη διαμόρφωση,υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού έχουν οριστεί τα ακόλουθα:Διασφάλιση Ποιότητας Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1998 καθώς και στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί έξι διαδικασίες αξιολόγησης, εκ των οποίων οι τρεις από εξωτερικούς αξιολογητές.

Η τελευταία Εξωτερική Αξιολόγηση έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (το πλήρες αρχείο σε μορφή pdf).

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) έχει εναρμονιστεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών ορίζοντας τα ακόλουθα :

  • Πολιτική Ποιότητας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους
  • Στοχοθεσία Ποιότητας που εξειδικεύονται οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος και ορίζονται ενέργειες υλοποίησής τους.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, Επιτροπές Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε διαδικασία πιστοποίησης από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ.